کارخانه پروفیل فربد به مساحت ۷۵۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی اشتهارد ۲ تاسیس شد ودر مرداد ماه سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رسید

شـرکت کار تجـارت فربـد، کارخانـه خـود را در سـال ۱۳۸۶ تاسـیس نموده است. کارخانـه پروفیل فربد در زمینـی بـه مسـاحت دو هکتار و زیربنـای ۷۵۰۰ مترمربـع، در شـهرک صنعتی اشـتهارد احداث شده است و در سـال ۱۳۹۰ بـه بهره بـرداری رسـیده است.

در ایـن مجموعـه تولیـدی از ماشـین آلات و تجهیـزات برندهـای مطرحـی چون Maffei Krauss آلمـان، Greiner اتریـش و سـایر تامین کننـدگان اروپایـی اسـتفاده می شـود. ایـن تجهیـزات ظرفیـت تولیـد این مجموعـه را بـه ۱۲ هـزار تـن در سـال رسـانده است.

مجموعه گرند با به کارگیری از پیشرفته ترین دستگاه های روز و با داشتن امکانات مناسب توانسته با بهترین برند های مطرح دنیا از جمله پروفیل های : سالاماندار / وکا / آلوپلاست آلمان و همچنین تولیدات داخلی برتر: ویستا بست / وینتک / سی فور / پلاس پن / فربد / وین سا و … همکاری و اخذ نمایندگی کند

 

مشاهده لیست قیمت پروفیل فربد

پروفیل فربد